Zásady ochrany osobných údajov

Poskytnutie informácií podľa zákona o ochrane osobných údajov

(zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Čo sú osobné údaje?

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení („zákon o ochrane osobných údajov“).

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca – prevádzkovateľ alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Zaobchádzanie s osobnými údajmi sa riadi Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.

Kto je správca – prevádzkovateľ – resp. spracovateľ osobných údajov?

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

MASÁŽIVA, so sídlom: Partizánska 48, 90001 Modra, Slovenská republika
IČO: 54082731
Štatutárny orgán: Mgr. Katarína Rosochová
Telefónne číslo: +421 908 880 426
E-mail adresa: katarina@masaziva.sk

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Sprístupňovanie osobných údajov tretím stranám

Osobné údaje nebudú sprístupňované tretím stranám.

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie rezervácie v rezervačnom systéme.

Zoznam osobných údajov

Prevádzkovateľ získava a spracúva nasledujúce osobné údaje:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie ani na profilovanie.

Dobrovoľnosť alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov, právny základ

 1. Za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvného vzťahu sú požadované osobné údaje povinné. Právnym základom spracúvania je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, §10 ods. 3 písm. b. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 25.05.2018 §13 ods. 1 písm. b. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z. z. a zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z.
 2. Spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, súdneho príkazu alebo na výkon alebo obranu právnych nárokov
 3. Spracovanie nevyhnutné na účely obrany našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán (napr. klientov, zákazníkov alebo partnerov)
 4. Spracovanie nevyhnutné vzhľadom na ochranu verejného záujmu

Sprístupnenie osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný sprístupniť osobné údaje dotknutej osoby:

 • v reakcii na zákonné požiadavky verejných orgánov, vrátane splnenia zákonných požiadaviek pre verejný záujem alebo presadzovanie práva.
 • v záujme ochrany alebo uplatňovania svojich zákonných práv v rámci konania pred súdom
 • v reakcii na predvolanie, súdny príkaz, alebo inú obdobnú požiadavku

Čas platnosti súhlasu, doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu splnenia služby objednanej v rezervačnom systéme.

Práva dotknutej osoby súvisiace s ochranou osobných údajov:

V záujme Vašej kontroly nad svojimi osobnými údajmi Vám prevádzkovateľ dáva možnosť úpravy alebo odstránenia určitých údajov, ako aj možnosť výberu spôsobu, akým Vás budeme kontaktovať.

Ak chcete spravovať, meniť, obmedzovať, vymazať osobné údaje, alebo získať kópiu vašich osobných údajov v ľahko dostupnom formáte,môžete tak urobiť prostredníctvom nastavení účtu, alebo kontaktovaním prevádzkovateľa.

 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • právo na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
 • právo na prístup k svojím osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na vymazanie spracúvaných osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi,
 • právo podať návrh na začatie konania ohľadom spracúvania osobných údajov zo strany prevádzkovateľa,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať odoslaním e-mailu na adresu katarina@masaziva.sk spolu s požiadavkou na odstránenie vašich osobných údajov s výnimkou informácií, ktoré sme povinní uchovať.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods.1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich osobných informácií je pre nás dôležitá. Dodržiavame štandardy na ochranu osobných údajov, ktoré kontrolujeme počas prenosu, ako aj po ich prijatí. Údaje o vašom účte sú chránené heslom. Je dôležité chrániť sa pred neoprávneným prístupom k vášmu účtu a informáciám starostlivo, zvolením hesla a odhlásením sa po použití služieb. V prípade narušenia ochrany spracovávaných údajov oznámi spoločnosť Masáživa bezodkladne túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým subjektom.

Zmeny v pravidlách na ochranu osobných údajov

Vyššie uvedené zásady môžu byť zmenené alebo aktualizované . Ak sa budeme domnievať, že zmeny sú významné, informujeme vás uverejnením zmien prostredníctvom webu masaziva.sk, alebo odoslaním e-mailu o zmenách.

Súbory cookies
Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Vložený obsah z iných webových stránok
Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Na správu súborov cookie a podobných používaných technológií (sledovacie pixely, webové majáky atď.) a súvisiacich súhlasov používame nástroj na získanie súhlasu „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o tom, ako funguje „Real Cookie Banner“ nájdete na <a href=“https://devowl.io/rcb/data-processing/“ rel=“noreferrer“ target=“_blank“>https://devowl. io/rcb/data-processing/</a>.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v tejto súvislosti sú čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Naším oprávneným záujmom je správa cookies a podobných používaných technológií a s tým súvisiace súhlasy.

Poskytnutie osobných údajov nie je zmluvne vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Osobné údaje nie ste povinný poskytnúť. Ak nám osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť spravovať vaše súhlasy.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené výhradne na území EÚ.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 01.01.2022.

Banner pre súhlas so súbormi cookie od Real Cookie Bannera